MỖI NGÀY BÉ ĐẾN TRƯỜNG ĐỀU LÀ MỘT NGÀY VUI
Thứ ba, 9/11/2021, 8:41
Lượt đọc: 15

Tham dự Hội nghị "Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - 9/11 năm 2021". Với chủ đề: "Luật gíao dục và các thông tư quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường MN, TH, THCS công lập".

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86